PENDAFTARAN USAHAWAN DIDR


Maklumat Login
PENGAKUAN
Adalah saya dengan ini mengesahkan bahawa:

i. Segala maklumat dan keterangan yang diberikan adalah benar;

ii. Saya memberikan kebenaran kepada DIDR untuk mendapatkan pengesahan dan keterangan mengenai syarikat dan produk syarikat serta memberikannya kepada mana-mana pihak yang difikirkan perlu oleh Kerajaan;

iii. Permohonan ini boleh ditolak sekiranya didapati maklumat yang diberikan tidak lengkap dan tidak benar.


PENAFIAN

Segala keputusan Jawatankuasa adalan MUKTAMAD.

Pihak DIDR TIDAK PERNAH melantik agen atau wakil untuk menguruskan permohonan bantuan ini.

Data peribadi yang dikemukakan melalui laman permohonan hanya untuk kegunaan dalaman bagi tujuan pemprosesan sahaja.

(Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi: Keempat prinsip Keselamatan - apabila memproses data peribadi mana-mana subjek, mengambil langkah supaya data tersebut selamat, tidak diubahsuai, disalahguna atau diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berkenaan)

<< Kembali Ke Laman Utama